top of page

Q2. மாடுகள் பாடுபொருளாக இருப்பதை நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் கொண்டு விவரி

தமிழ் இலக்கியம் விருப்பப்பாடம் முதன்மை தேர்வு 


wix:document://v1/ugd/1c4343_f5b8525b24784028bd1d10190ebc2947.pdf/TamilQABook2.pdf

bottom of page